תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אדמה

ענף: תעשייה
תת-ענף: כימיה גומי ופלסטיק

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.01.2018 שינוי
איילון 42,980,000 48,787,000 5,806,940  13.51%
כוון 16,500,000 18,700,000 2,200,000  13.33%
הירשמו לצפייה 77,634,800 79,783,400 2,148,550  2.77%
הירשמו לצפייה 57,722,900 59,849,300 2,126,350  3.68%
הירשמו לצפייה 34,505,000 36,624,600 2,119,550  6.14%
שדרגו את המנוי 16,484,300 18,564,200 2,079,850  12.62%
שדרגו את המנוי 55,787,300 57,731,500 1,944,240  3.49%
שדרגו את המנוי 35,633,800 36,777,300 1,143,470  3.21%
שדרגו את המנוי 37,567,300 38,623,300 1,055,990  2.81%
שדרגו את המנוי 1,305,350 1,692,040 386,694  29.62%
שדרגו את המנוי 1,290,870 1,582,720 291,850  22.61%
שדרגו את המנוי 170,000 410,432 240,432  141.43%
שדרגו את המנוי 23,282,200 23,514,600 232,392  1.00%
שדרגו את המנוי 1,853,110 2,049,110 195,994  10.58%
שדרגו את המנוי 3,215,000 3,255,000 40,000  1.24%
שדרגו את המנוי 2,127,610 2,163,080 35,468  1.67%
שדרגו את המנוי 30,000 50,000 20,000  66.67%
שדרגו את המנוי 20,000 36,701 16,701  83.51%
שדרגו את המנוי 346,169 327,558 -18,611  -5.38%
שדרגו את המנוי 423,593 396,052 -27,541  -6.50%
שדרגו את המנוי 13,359,300 13,009,700 -349,619  -2.62%
שדרגו את המנוי 1,536,810 1,120,140 -416,672  -27.11%
שדרגו את המנוי 29,514,300 28,750,900 -763,334  -2.59%
שדרגו את המנוי 116,633,000 115,230,000 -1,402,870  -1.20%
שדרגו את המנוי 3,969,310 2,535,300 -1,434,010  -36.13%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 22,084,471

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,412,657

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 30.09.2017 שינוי
מגדל 304,038,000 350,496,000 46,457,500  15.28%
קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים 9,826,560 15,379,800 5,553,280  56.51%
הירשמו לצפייה 3,491,970 5,877,970 2,386,000  68.33%
הירשמו לצפייה 3,949,520 6,201,740 2,252,220  57.03%
הירשמו לצפייה 17,795,200 19,313,900 1,518,690  8.53%
שדרגו את המנוי 4,216,100 5,670,630 1,454,530  34.50%
שדרגו את המנוי 23,437,800 24,834,400 1,396,660  5.96%
שדרגו את המנוי 10,118,700 11,289,900 1,171,220  11.57%
שדרגו את המנוי 57,827,300 58,130,500 303,176  0.52%
שדרגו את המנוי 1,821,080 1,849,120 28,037  1.54%
שדרגו את המנוי 12,126 25,796 13,670  112.73%
שדרגו את המנוי 6,300 12,300 6,000  95.24%
שדרגו את המנוי 1,914,930 1,832,860 -82,071  -4.29%
שדרגו את המנוי 404,361 303,411 -100,950  -24.97%
שדרגו את המנוי 12,369,700 11,999,800 -369,916  -2.99%
שדרגו את המנוי 9,247,800 8,670,800 -577,000  -6.24%
שדרגו את המנוי 3,249,080 2,356,830 -892,244  -27.46%
שדרגו את המנוי 6,744,330 5,741,490 -1,002,840  -14.87%
שדרגו את המנוי 15,375,600 13,052,900 -2,322,740  -15.11%
שדרגו את המנוי 19,468,700 16,333,000 -3,135,690  -16.11%
שדרגו את המנוי 22,080,700 15,250,400 -6,830,290  -30.93%
שדרגו את המנוי 12,369,700 2,886,000 -9,483,680  -76.67%
שדרגו את המנוי 102,891,000 93,256,800 -9,634,280  -9.36%
שדרגו את המנוי 174,908,000 162,521,000 -12,386,700  -7.08%
שדרגו את המנוי 155,491,000 97,717,300 -57,774,200  -37.16%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 62,540,983

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -104,592,601

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 22,084,471
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -4,412,657
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 62,540,983
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -104,592,601
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 596,701,558 16.80%
פסגות 115,230,000 3.24%
מגדל 79,783,400 2.25%
הירשמו לצפייה 59,849,300 1.69%
הירשמו לצפייה 57,731,500 1.63%
הירשמו לצפייה 48,787,000 1.37%
שדרגו את המנוי 38,623,300 1.09%
שדרגו את המנוי 36,777,300 1.04%
שדרגו את המנוי 36,624,600 1.03%
שדרגו את המנוי 28,750,900 0.81%
שדרגו את המנוי 23,514,600 0.66%
שדרגו את המנוי 18,700,000 0.53%
שדרגו את המנוי 18,564,200 0.52%
שדרגו את המנוי 13,009,700 0.37%
שדרגו את המנוי 4,975,350 0.14%
שדרגו את המנוי 3,255,000 0.09%
שדרגו את המנוי 2,535,300 0.07%
שדרגו את המנוי 2,163,080 0.06%
שדרגו את המנוי 2,049,110 0.06%
שדרגו את המנוי 1,692,040 0.05%
שדרגו את המנוי 1,582,720 0.04%
שדרגו את המנוי 1,120,140 0.03%
שדרגו את המנוי 410,432 0.01%
שדרגו את המנוי 396,052 0.01%
שדרגו את המנוי 327,558 < 0.01%
שדרגו את המנוי 111,275 < 0.01%
שדרגו את המנוי 50,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 50,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 36,701 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 1,021,886,471 28.78%
מגדל 350,496,000 9.87%
הפניקס 162,521,000 4.58%
הירשמו לצפייה 97,717,300 2.75%
הירשמו לצפייה 93,256,800 2.63%
הירשמו לצפייה 58,130,500 1.64%
שדרגו את המנוי 24,834,400 0.70%
שדרגו את המנוי 19,313,900 0.54%
שדרגו את המנוי 16,333,000 0.46%
שדרגו את המנוי 15,428,300 0.43%
שדרגו את המנוי 15,379,800 0.43%
שדרגו את המנוי 15,250,400 0.43%
שדרגו את המנוי 13,052,900 0.37%
שדרגו את המנוי 11,999,800 0.34%
שדרגו את המנוי 11,895,600 0.33%
שדרגו את המנוי 11,289,900 0.32%
שדרגו את המנוי 9,140,740 0.26%
שדרגו את המנוי 8,670,800 0.24%
שדרגו את המנוי 8,577,650 0.24%
שדרגו את המנוי 7,490,210 0.21%
שדרגו את המנוי 6,201,740 0.17%
שדרגו את המנוי 5,877,970 0.17%
שדרגו את המנוי 5,741,490 0.16%
שדרגו את המנוי 5,670,630 0.16%
שדרגו את המנוי 5,631,720 0.16%
שדרגו את המנוי 5,458,060 0.15%
שדרגו את המנוי 5,059,000 0.14%
שדרגו את המנוי 4,919,950 0.14%
שדרגו את המנוי 3,514,650 0.10%
שדרגו את המנוי 2,897,610 0.08%
שדרגו את המנוי 2,886,000 0.08%
שדרגו את המנוי 2,730,000 0.08%
שדרגו את המנוי 2,356,830 0.07%
שדרגו את המנוי 1,849,120 0.05%
שדרגו את המנוי 1,832,860 0.05%
שדרגו את המנוי 1,721,400 0.05%
שדרגו את המנוי 1,422,540 0.04%
שדרגו את המנוי 1,325,000 0.04%
שדרגו את המנוי 868,000 0.02%
שדרגו את המנוי 814,400 0.02%
שדרגו את המנוי 699,256 0.02%
שדרגו את המנוי 543,860 0.02%
שדרגו את המנוי 432,392 0.01%
שדרגו את המנוי 303,411 < 0.01%
שדרגו את המנוי 137,363 < 0.01%
שדרגו את המנוי 126,178 < 0.01%
שדרגו את המנוי 47,945 < 0.01%
שדרגו את המנוי 25,796 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,300 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית