תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

חשמל

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.iec.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2018 31.03.2018 שינוי
איילון 4,705,670 10,313,500 5,607,850  119.17%
קבין 3,935,890 4,843,860 907,971  23.07%
הירשמו לצפייה 12,451,100 12,928,200 477,142  3.83%
הירשמו לצפייה 56,618,300 57,051,900 433,636  0.77%
הירשמו לצפייה 4,999,480 5,226,800 227,315  4.55%
שדרגו את המנוי 748,656 822,279 73,623  9.83%
שדרגו את המנוי 1,019,070 1,039,070 20,000  1.96%
שדרגו את המנוי 12,354,800 12,374,800 20,000  0.16%
שדרגו את המנוי 6,918,950 6,900,000 -18,950  -0.27%
שדרגו את המנוי 146,306,000 146,280,000 -26,000  -0.02%
שדרגו את המנוי 2,889,770 2,842,280 -47,484  -1.64%
שדרגו את המנוי 34,291,700 34,165,500 -126,192  -0.37%
שדרגו את המנוי 24,897,800 24,626,200 -271,546  -1.09%
שדרגו את המנוי 9,686,670 9,327,000 -359,676  -3.71%
שדרגו את המנוי 16,995,500 16,546,000 -449,501  -2.64%
שדרגו את המנוי 43,949,600 43,033,400 -916,188  -2.08%
שדרגו את המנוי 52,245,500 51,140,200 -1,105,240  -2.12%
שדרגו את המנוי 34,544,900 32,683,300 -1,861,650  -5.39%
שדרגו את המנוי 32,891,700 31,024,300 -1,867,330  -5.68%
שדרגו את המנוי 144,532,000 134,058,000 -10,474,400  -7.25%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 7,767,537

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -17,524,157

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
מנורה 42,986,700 62,856,200 19,869,500  46.22%
ילין לפידות 8,797,860 19,101,900 10,304,100  117.12%
הירשמו לצפייה 11,333,200 17,143,800 5,810,580  51.27%
הירשמו לצפייה 2,234,980 2,969,380 734,395  32.86%
הירשמו לצפייה 201,473,000 201,673,000 199,824  0.10%
שדרגו את המנוי 26,829,500 26,949,200 119,738  0.45%
שדרגו את המנוי 1,524,430 1,560,200 35,772  2.35%
שדרגו את המנוי 414,272 428,877 14,605  3.53%
שדרגו את המנוי 19,130,700 19,141,000 10,312  0.05%
שדרגו את המנוי 9,383,510 9,383,510 -1
שדרגו את המנוי 4,286,910 4,282,360 -4,547  -0.11%
שדרגו את המנוי 330,607 320,382 -10,225  -3.09%
שדרגו את המנוי 651,840 631,680 -20,160  -3.09%
שדרגו את המנוי 775,030 751,060 -23,970  -3.09%
שדרגו את המנוי 783,744 759,505 -24,239  -3.09%
שדרגו את המנוי 1,820,320 1,764,020 -56,299  -3.09%
שדרגו את המנוי 2,648,020 2,566,120 -81,898  -3.09%
שדרגו את המנוי 4,407,680 4,271,360 -136,320  -3.09%
שדרגו את המנוי 4,666,670 4,522,340 -144,330  -3.09%
שדרגו את המנוי 5,487,760 5,320,490 -167,265  -3.05%
שדרגו את המנוי 4,249,520 4,021,580 -227,947  -5.36%
שדרגו את המנוי 42,313,100 42,064,400 -248,664  -0.59%
שדרגו את המנוי 8,173,220 7,920,440 -252,780  -3.09%
שדרגו את המנוי 12,171,800 11,795,300 -376,446  -3.09%
שדרגו את המנוי 1,588,490 1,104,360 -484,129  -30.48%
שדרגו את המנוי 17,511,400 16,969,800 -541,590  -3.09%
שדרגו את המנוי 54,236,200 52,558,800 -1,677,400  -3.09%
שדרגו את המנוי 26,271,500 24,203,000 -2,068,480  -7.87%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 37,098,826

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,546,690

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 7,767,537
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -17,524,157
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 37,098,826
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -6,546,690
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 638,370,402 30.06%
אלטשולר - שחם 146,280,000 6.89%
ילין לפידות 134,058,000 6.31%
הירשמו לצפייה 57,051,900 2.69%
הירשמו לצפייה 51,140,200 2.41%
הירשמו לצפייה 43,033,400 2.03%
שדרגו את המנוי 34,165,500 1.61%
שדרגו את המנוי 32,683,300 1.54%
שדרגו את המנוי 31,024,300 1.46%
שדרגו את המנוי 24,626,200 1.16%
שדרגו את המנוי 16,546,000 0.78%
שדרגו את המנוי 12,928,200 0.61%
שדרגו את המנוי 12,374,800 0.58%
שדרגו את המנוי 10,313,500 0.49%
שדרגו את המנוי 9,327,000 0.44%
שדרגו את המנוי 6,900,000 0.32%
שדרגו את המנוי 5,226,800 0.25%
שדרגו את המנוי 4,843,860 0.23%
שדרגו את המנוי 2,842,280 0.13%
שדרגו את המנוי 1,039,070 0.05%
שדרגו את המנוי 881,948 0.04%
שדרגו את המנוי 822,279 0.04%
שדרגו את המנוי 261,865 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 571,441,854 26.91%
מגדל 201,673,000 9.50%
מנורה 62,856,200 2.96%
הירשמו לצפייה 52,558,800 2.47%
הירשמו לצפייה 42,064,400 1.98%
הירשמו לצפייה 26,949,200 1.27%
שדרגו את המנוי 24,203,000 1.14%
שדרגו את המנוי 19,141,000 0.90%
שדרגו את המנוי 19,101,900 0.90%
שדרגו את המנוי 17,143,800 0.81%
שדרגו את המנוי 16,969,800 0.80%
שדרגו את המנוי 11,795,300 0.56%
שדרגו את המנוי 10,883,800 0.51%
שדרגו את המנוי 9,383,510 0.44%
שדרגו את המנוי 7,920,440 0.37%
שדרגו את המנוי 5,436,420 0.26%
שדרגו את המנוי 5,320,490 0.25%
שדרגו את המנוי 4,522,340 0.21%
שדרגו את המנוי 4,282,360 0.20%
שדרגו את המנוי 4,271,360 0.20%
שדרגו את המנוי 4,021,580 0.19%
שדרגו את המנוי 2,969,380 0.14%
שדרגו את המנוי 2,566,120 0.12%
שדרגו את המנוי 2,347,180 0.11%
שדרגו את המנוי 1,880,000 0.09%
שדרגו את המנוי 1,764,020 0.08%
שדרגו את המנוי 1,560,200 0.07%
שדרגו את המנוי 1,396,840 0.07%
שדרגו את המנוי 1,357,360 0.06%
שדרגו את המנוי 1,104,360 0.05%
שדרגו את המנוי 1,006,190 0.05%
שדרגו את המנוי 759,505 0.04%
שדרגו את המנוי 751,060 0.04%
שדרגו את המנוי 631,680 0.03%
שדרגו את המנוי 428,877 0.02%
שדרגו את המנוי 320,382 0.02%
שדרגו את המנוי 100,000 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  חברת החשמל הודיעה היום כי דירקטוריון החברה החליט לאמץ את המלצת ועדת האיתור ולמנות את עופר בלוך למנכ"ל החברה במקומו של אלי גליקמן. המינוי טעון אישור שר האוצר ושר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, לאחר התייעצות עם הועדה לבדיקת מינויים ברשות החברות הממשלתיות. #עופר_בלוך #אלי_גליקמן #מינויים
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית