תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אדמה

ענף: תעשייה
תת-ענף: כימיה גומי ופלסטיק

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
מגדל 82,358,200 88,063,800 5,705,610  6.93%
מיטב דש 40,406,700 41,197,100 790,468  1.96%
הירשמו לצפייה 244,272 761,437 517,165  211.72%
הירשמו לצפייה 11,667,400 11,905,400 237,961  2.04%
הירשמו לצפייה 5,256,010 5,474,810 218,799  4.16%
שדרגו את המנוי 18,619,300 18,805,000 185,696  1.00%
שדרגו את המנוי 21,452,000 21,521,500 69,452  0.32%
שדרגו את המנוי 4,106,290 4,166,290 60,000  1.46%
שדרגו את המנוי 12,337,700 12,389,600 51,884  0.42%
שדרגו את המנוי 3,586,630 3,604,040 17,413  0.49%
שדרגו את המנוי 1,425,060 1,402,650 -22,404  -1.57%
שדרגו את המנוי 85,032 37,532 -47,500  -55.86%
שדרגו את המנוי 2,237,090 2,187,090 -50,000  -2.24%
שדרגו את המנוי 34,267,400 33,697,700 -569,756  -1.66%
שדרגו את המנוי 3,550,000 2,864,180 -685,820  -19.32%
שדרגו את המנוי 14,560,400 13,615,500 -944,858  -6.49%
שדרגו את המנוי 17,060,000 15,650,000 -1,410,000  -8.26%
שדרגו את המנוי 59,681,800 58,241,000 -1,440,820  -2.41%
שדרגו את המנוי 18,961,500 17,227,700 -1,733,880  -9.14%
שדרגו את המנוי 53,719,700 51,896,200 -1,823,480  -3.39%
שדרגו את המנוי 111,080,000 109,214,000 -1,866,820  -1.68%
שדרגו את המנוי 7,763,720 5,480,870 -2,282,850  -29.40%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 7,854,448

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -12,878,188

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
כלל 176,412,000 221,187,000 44,775,100  25.38%
הפניקס 145,207,000 163,625,000 18,418,200  12.68%
הירשמו לצפייה 325,168,000 332,846,000 7,677,730  2.36%
הירשמו לצפייה 1,075,000 7,100,870 6,025,870  560.55%
הירשמו לצפייה 5,488,810 7,576,560 2,087,750  38.04%
שדרגו את המנוי 12,349,600 13,833,900 1,484,280  12.02%
שדרגו את המנוי 166,000 1,169,700 1,003,700  604.64%
שדרגו את המנוי 1,000,000 1,422,540 422,535  42.25%
שדרגו את המנוי 26,569,900 26,981,100 411,182  1.55%
שדרגו את המנוי 1,881,360 1,990,450 109,094  5.80%
שדרגו את המנוי 5,931,350 6,021,350 90,000  1.52%
שדרגו את המנוי 11,860,600 11,895,600 35,000  0.30%
שדרגו את המנוי 800,000 814,400 14,400  1.80%
שדרגו את המנוי 254,505 249,355 -5,150  -2.02%
שדרגו את המנוי 56,361,600 56,246,300 -115,276  -0.20%
שדרגו את המנוי 6,470,250 5,758,550 -711,700  -11.00%
שדרגו את המנוי 10,623,200 9,825,270 -797,913  -7.51%
שדרגו את המנוי 5,663,270 4,685,870 -977,400  -17.26%
שדרגו את המנוי 16,370,400 14,784,700 -1,585,700  -9.69%
שדרגו את המנוי 136,383,000 133,577,000 -2,805,910  -2.06%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 82,554,841

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,999,049

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 7,854,448
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -12,878,188
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 82,554,841
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -6,999,049
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 522,191,987 14.71%
פסגות 109,214,000 3.08%
מגדל 88,063,800 2.48%
הירשמו לצפייה 58,241,000 1.64%
הירשמו לצפייה 51,896,200 1.46%
הירשמו לצפייה 41,197,100 1.16%
שדרגו את המנוי 33,697,700 0.95%
שדרגו את המנוי 21,521,500 0.61%
שדרגו את המנוי 18,805,000 0.53%
שדרגו את המנוי 17,227,700 0.49%
שדרגו את המנוי 15,650,000 0.44%
שדרגו את המנוי 13,615,500 0.38%
שדרגו את המנוי 12,389,600 0.35%
שדרגו את המנוי 11,905,400 0.34%
שדרגו את המנוי 5,480,870 0.15%
שדרגו את המנוי 5,474,810 0.15%
שדרגו את המנוי 4,166,290 0.12%
שדרגו את המנוי 3,604,040 0.10%
שדרגו את המנוי 2,864,180 0.08%
שדרגו את המנוי 2,187,090 0.06%
שדרגו את המנוי 1,991,740 0.06%
שדרגו את המנוי 1,402,650 0.04%
שדרגו את המנוי 761,437 0.02%
שדרגו את המנוי 642,879 0.02%
שדרגו את המנוי 75,553 < 0.01%
שדרגו את המנוי 56,989 < 0.01%
שדרגו את המנוי 37,532 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,427 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 1,156,689,178 32.57%
מגדל 332,846,000 9.37%
כלל 221,187,000 6.23%
הירשמו לצפייה 163,625,000 4.61%
הירשמו לצפייה 133,577,000 3.76%
הירשמו לצפייה 56,246,300 1.58%
שדרגו את המנוי 26,981,100 0.76%
שדרגו את המנוי 20,793,600 0.59%
שדרגו את המנוי 15,250,400 0.43%
שדרגו את המנוי 15,229,900 0.43%
שדרגו את המנוי 14,784,700 0.42%
שדרגו את המנוי 13,833,900 0.39%
שדרגו את המנוי 13,009,900 0.37%
שדרגו את המנוי 11,895,600 0.33%
שדרגו את המנוי 10,490,200 0.30%
שדרגו את המנוי 10,000,000 0.28%
שדרגו את המנוי 9,825,270 0.28%
שדרגו את המנוי 8,085,100 0.23%
שדרגו את המנוי 7,576,560 0.21%
שדרגו את המנוי 7,100,870 0.20%
שדרגו את המנוי 6,021,350 0.17%
שדרגו את המנוי 5,758,550 0.16%
שדרגו את המנוי 5,458,060 0.15%
שדרגו את המנוי 5,049,000 0.14%
שדרגו את המנוי 4,955,360 0.14%
שדרגו את המנוי 4,685,870 0.13%
שדרגו את המנוי 4,254,730 0.12%
שדרגו את המנוי 4,020,370 0.11%
שדרגו את המנוי 3,514,650 0.10%
שדרגו את המנוי 2,897,610 0.08%
שדרגו את המנוי 2,730,000 0.08%
שדרגו את המנוי 1,990,450 0.06%
שדרגו את המנוי 1,986,640 0.06%
שדרגו את המנוי 1,726,830 0.05%
שדרגו את המנוי 1,422,540 0.04%
שדרגו את המנוי 1,325,000 0.04%
שדרגו את המנוי 1,322,360 0.04%
שדרגו את המנוי 1,169,700 0.03%
שדרגו את המנוי 868,000 0.02%
שדרגו את המנוי 814,400 0.02%
שדרגו את המנוי 699,256 0.02%
שדרגו את המנוי 550,360 0.02%
שדרגו את המנוי 432,392 0.01%
שדרגו את המנוי 400,000 0.01%
שדרגו את המנוי 249,355 < 0.01%
שדרגו את המנוי 47,945 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית