תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דיסקונט

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2017 31.05.2017 שינוי
אלטשולר - שחם 12,037,700 14,911,500 2,873,800  23.87%
אנליסט 1,733,430 2,031,020 297,594  17.17%
הירשמו לצפייה 8,533,800 8,786,780 252,971  2.96%
הירשמו לצפייה 359,076 600,501 241,425  67.24%
הירשמו לצפייה 125,000 305,000 180,000  144.00%
שדרגו את המנוי 195,211 343,904 148,693  76.17%
שדרגו את המנוי 860,444 989,030 128,586  14.94%
שדרגו את המנוי 564,800 635,500 70,700  12.52%
שדרגו את המנוי 56,000 90,000 34,000  60.71%
שדרגו את המנוי 5,176,590 5,204,880 28,286  0.55%
שדרגו את המנוי 26,970 40,802 13,832  51.29%
שדרגו את המנוי 81,330 90,734 9,404  11.56%
שדרגו את המנוי 130,686 136,495 5,809  4.45%
שדרגו את המנוי 27,000 26,000 -1,000  -3.70%
שדרגו את המנוי 16,409 15,409 -1,000  -6.09%
שדרגו את המנוי 510,967 506,015 -4,952  -0.97%
שדרגו את המנוי 38,368 30,368 -8,000  -20.85%
שדרגו את המנוי 6,107,210 6,097,210 -10,000  -0.16%
שדרגו את המנוי 2,371,710 2,305,530 -66,175  -2.79%
שדרגו את המנוי 4,359,970 4,250,320 -109,651  -2.51%
שדרגו את המנוי 7,019,330 6,836,370 -182,961  -2.61%
שדרגו את המנוי 6,354,150 5,658,740 -695,413  -10.94%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,285,100

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,079,152

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2016 31.03.2017 שינוי
מיטב דש 7,605,000 23,873,000 16,268,000  213.91%
הפניקס 11,666,600 14,296,500 2,629,850  22.54%
הירשמו לצפייה 1,870,430 4,369,080 2,498,650  133.59%
הירשמו לצפייה 39,862,600 41,650,200 1,787,570  4.48%
הירשמו לצפייה 40,050,800 41,705,300 1,654,520  4.13%
שדרגו את המנוי 49,763,400 50,899,000 1,135,560  2.28%
שדרגו את המנוי 1,053,130 2,111,760 1,058,630  100.52%
שדרגו את המנוי 8,000,690 8,363,140 362,452  4.53%
שדרגו את המנוי 2,930,790 3,201,500 270,714  9.24%
שדרגו את המנוי 4,664,440 4,916,680 252,250  5.41%
שדרגו את המנוי 1,646,280 1,884,320 238,032  14.46%
שדרגו את המנוי 683,169 919,998 236,829  34.67%
שדרגו את המנוי 1,209,130 1,324,450 115,320  9.54%
שדרגו את המנוי 1,531,750 1,632,750 101,000  6.59%
שדרגו את המנוי 216,165 295,848 79,683  36.86%
שדרגו את המנוי 1,576,350 1,590,680 14,326  0.91%
שדרגו את המנוי 1,093,720 1,099,730 6,019  0.55%
שדרגו את המנוי 2,025,530 2,030,210 4,682  0.23%
שדרגו את המנוי 268,611 267,948 -663  -0.25%
שדרגו את המנוי 1,554,020 1,551,380 -2,640  -0.17%
שדרגו את המנוי 30,000 20,330 -9,670  -32.23%
שדרגו את המנוי 11,591,900 11,579,500 -12,458  -0.11%
שדרגו את המנוי 775,679 753,008 -22,671  -2.92%
שדרגו את המנוי 478,563 453,643 -24,920  -5.21%
שדרגו את המנוי 205,739 175,739 -30,000  -14.58%
שדרגו את המנוי 746,736 710,627 -36,109  -4.84%
שדרגו את המנוי 1,268,850 1,229,850 -39,000  -3.07%
שדרגו את המנוי 1,646,560 1,604,080 -42,472  -2.58%
שדרגו את המנוי 224,768 174,880 -49,888  -22.20%
שדרגו את המנוי 809,052 745,452 -63,600  -7.86%
שדרגו את המנוי 1,532,180 1,464,600 -67,578  -4.41%
שדרגו את המנוי 1,998,200 1,918,410 -79,799  -3.99%
שדרגו את המנוי 1,460,040 1,040,870 -419,172  -28.71%
שדרגו את המנוי 51,199,000 50,342,100 -856,828  -1.67%
שדרגו את המנוי 3,343,210 1,337,550 -2,005,660  -59.99%
שדרגו את המנוי 25,452,200 22,803,400 -2,648,770  -10.41%
שדרגו את המנוי 13,240,900 8,471,930 -4,769,000  -36.02%
שדרגו את המנוי 33,038,900 26,374,500 -6,664,400  -20.17%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 28,714,087

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -17,845,298

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 4,285,100
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,079,152
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 28,714,087
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -17,845,298
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 68,421,677 6.49%
אלטשולר - שחם 14,911,500 1.41%
מור 8,786,780 0.83%
הירשמו לצפייה 7,446,410 0.71%
הירשמו לצפייה 6,836,370 0.65%
הירשמו לצפייה 6,097,210 0.58%
שדרגו את המנוי 5,658,740 0.54%
שדרגו את המנוי 5,204,880 0.49%
שדרגו את המנוי 4,250,320 0.40%
שדרגו את המנוי 2,305,530 0.22%
שדרגו את המנוי 2,031,020 0.19%
שדרגו את המנוי 989,030 0.09%
שדרגו את המנוי 635,500 0.06%
שדרגו את המנוי 600,501 0.06%
שדרגו את המנוי 506,015 0.05%
שדרגו את המנוי 416,794 0.04%
שדרגו את המנוי 343,904 0.03%
שדרגו את המנוי 305,000 0.03%
שדרגו את המנוי 269,000 0.03%
שדרגו את המנוי 136,495 0.01%
שדרגו את המנוי 129,151 0.01%
שדרגו את המנוי 99,932 < 0.01%
שדרגו את המנוי 90,734 < 0.01%
שדרגו את המנוי 90,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 66,010 < 0.01%
שדרגו את המנוי 42,843 < 0.01%
שדרגו את המנוי 42,429 < 0.01%
שדרגו את המנוי 40,802 < 0.01%
שדרגו את המנוי 30,368 < 0.01%
שדרגו את המנוי 26,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,409 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 348,223,112 33.04%
מנורה 50,899,000 4.83%
כלל 50,342,100 4.78%
הירשמו לצפייה 41,705,300 3.96%
הירשמו לצפייה 41,650,200 3.95%
הירשמו לצפייה 26,374,500 2.50%
שדרגו את המנוי 23,873,000 2.27%
שדרגו את המנוי 22,803,400 2.16%
שדרגו את המנוי 14,296,500 1.36%
שדרגו את המנוי 11,579,500 1.10%
שדרגו את המנוי 8,471,930 0.80%
שדרגו את המנוי 8,363,140 0.79%
שדרגו את המנוי 4,916,680 0.47%
שדרגו את המנוי 4,369,080 0.41%
שדרגו את המנוי 3,201,500 0.30%
שדרגו את המנוי 2,305,560 0.22%
שדרגו את המנוי 2,111,760 0.20%
שדרגו את המנוי 2,030,210 0.19%
שדרגו את המנוי 1,918,410 0.18%
שדרגו את המנוי 1,884,320 0.18%
שדרגו את המנוי 1,632,750 0.15%
שדרגו את המנוי 1,604,080 0.15%
שדרגו את המנוי 1,590,680 0.15%
שדרגו את המנוי 1,575,650 0.15%
שדרגו את המנוי 1,551,380 0.15%
שדרגו את המנוי 1,464,600 0.14%
שדרגו את המנוי 1,337,550 0.13%
שדרגו את המנוי 1,324,450 0.13%
שדרגו את המנוי 1,229,850 0.12%
שדרגו את המנוי 1,099,730 0.10%
שדרגו את המנוי 1,040,870 0.10%
שדרגו את המנוי 933,426 0.09%
שדרגו את המנוי 919,998 0.09%
שדרגו את המנוי 904,567 0.09%
שדרגו את המנוי 831,826 0.08%
שדרגו את המנוי 753,008 0.07%
שדרגו את המנוי 745,452 0.07%
שדרגו את המנוי 710,627 0.07%
שדרגו את המנוי 562,923 0.05%
שדרגו את המנוי 453,643 0.04%
שדרגו את המנוי 422,396 0.04%
שדרגו את המנוי 377,995 0.04%
שדרגו את המנוי 347,247 0.03%
שדרגו את המנוי 295,848 0.03%
שדרגו את המנוי 267,948 0.03%
שדרגו את המנוי 181,985 0.02%
שדרגו את המנוי 175,739 0.02%
שדרגו את המנוי 174,880 0.02%
שדרגו את המנוי 150,251 0.01%
שדרגו את המנוי 142,189 0.01%
שדרגו את המנוי 115,824 0.01%
שדרגו את המנוי 95,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 92,330 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,330 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  בנק דיסקונט דיווח היום על התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי של 2014 ולשנה כולה: הבנק בניהולה של לילך אשר-טופילסקי, דיווח על ירידה של 31.8% ברווח הנקי של הבנק לעומת 2013 ל-596 מיליון שקל. התשואה להון עמדה אשתקד על 4.7%. #בנקים #דוחות_כספיים #לילך_אשר_טופילסקי
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  דיסקונט דיווח היום כי ביום חמישי האחרון הבנק הפיץ לכמה גופים בעסקה מחוץ לבורסה כ-7 מיליון מניות הבינלאומי תמורת 349 מיליון שקל. העסקה בוצעה במחיר של 49.51 אגורות למניה – מחיר הנמוך ב-2.5% ממחיר נעילת מניית הבנק בניהולה של סמדר ברבר-צדיק עם נעילת המסחר ביום חמישי האחרון. לאחר העסקה מחזיק כעת דיסקונט ב-9.28% מהון המניות של הבינלאומי. בגין העסקה, דיסקונט בניהולה של לילך אשר טופילסקי, ירשום הפרשה להפסד מירידת ערך של 47 מיליון שקל בדוחות הכספיים ל-2014. #מכירת_מניות #סמדר_ברבר_צדיק #לילך_אשר_טופילסקי #הפצת_מניות
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  קרדן אן.וי הודיעה היום על השלמת מכירת פעילות של TBIF במזרח אירופה בכ-10 מיליון יורו. במסגרת העסקה תמכור TBIF , החברה-הנכדה של קרדן, תיק אשראי צרכני לגבייה ופעילות חוץ בנקאית שבבעלותה. התמורה מהעסקה הסתכמה בכ-10 מיליון אירו. בעקבות העסקה, צפויה קרדן אן.וי לרשום רווח של כמיליון יורו. חלק מהסכום שהתקבל ישמש לצורך פירעון יתרת ההלוואה של הקבוצה לבנק דיסקונט בהיקף של 5 מיליון יורו - מהלך שיאפשר לשחרר שעבודים שנרשמו לטובת הבנק על חלק מנכסי החברה. #הלוואה #מכירת_נכס #מזרח_אירופה #TBIF
  • הפץ
 •   
משקיע/ה
חברה ציבורית