תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דיסקונט

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2018 30.09.2018 שינוי
מיטב דש 4,126,920 4,614,240 487,323  11.81%
אלטשולר - שחם 10,466,600 10,800,600 333,923  3.19%
הירשמו לצפייה 52,048 275,069 223,021  428.49%
הירשמו לצפייה 3,798,290 3,914,200 115,910  3.05%
הירשמו לצפייה 248,311 282,013 33,702  13.57%
שדרגו את המנוי 629,607 662,526 32,919  5.23%
שדרגו את המנוי 157,810 181,225 23,415  14.84%
שדרגו את המנוי 216,330 234,298 17,968  8.31%
שדרגו את המנוי 465,204 482,851 17,647  3.79%
שדרגו את המנוי 665,000 675,000 10,000  1.50%
שדרגו את המנוי 108,264 116,013 7,749  7.16%
שדרגו את המנוי 62,208 63,099 891  1.43%
שדרגו את המנוי 575 997 422  73.39%
שדרגו את המנוי 1,419,220 1,419,480 265  0.02%
שדרגו את המנוי 43,900 44,050 150  0.34%
שדרגו את המנוי 158,036 157,536 -500  -0.32%
שדרגו את המנוי 505,800 500,000 -5,800  -1.15%
שדרגו את המנוי 24,417 10,213 -14,204  -58.17%
שדרגו את המנוי 90,874 76,099 -14,775  -16.26%
שדרגו את המנוי 84,094 65,864 -18,230  -21.68%
שדרגו את המנוי 459,898 427,337 -32,561  -7.08%
שדרגו את המנוי 87,246 42,864 -44,382  -50.87%
שדרגו את המנוי 4,112,550 4,057,060 -55,486  -1.35%
שדרגו את המנוי 218,474 161,780 -56,694  -25.95%
שדרגו את המנוי 1,907,650 1,847,220 -60,433  -3.17%
שדרגו את המנוי 745,235 670,275 -74,960  -10.06%
שדרגו את המנוי 362,375 220,653 -141,722  -39.11%
שדרגו את המנוי 3,223,400 2,995,790 -227,605  -7.06%
שדרגו את המנוי 4,456,810 4,121,530 -335,284  -7.52%
שדרגו את המנוי 6,785,280 5,835,520 -949,765  -14.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,305,305

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,032,401

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
פסגות 16,958,100 23,876,900 6,918,860  40.80%
מיטב דש 12,221,600 17,359,600 5,137,980  42.04%
הירשמו לצפייה 32,206,900 35,067,400 2,860,510  8.88%
הירשמו לצפייה 53,948,600 56,080,400 2,131,780  3.95%
הירשמו לצפייה 46,931,800 47,943,300 1,011,500  2.16%
שדרגו את המנוי 89,420 935,613 846,193  946.31%
שדרגו את המנוי 18,090,600 18,690,600 600,000  3.32%
שדרגו את המנוי 1,215,250 1,299,280 84,032  6.91%
שדרגו את המנוי 1,351,190 1,423,790 72,600  5.37%
שדרגו את המנוי 458,485 496,255 37,770  8.24%
שדרגו את המנוי 2,305,660 2,340,450 34,793  1.51%
שדרגו את המנוי 399,918 424,324 24,406  6.10%
שדרגו את המנוי 4,121,200 4,144,450 23,245  0.56%
שדרגו את המנוי 1,411,450 1,433,500 22,050  1.56%
שדרגו את המנוי 129,806 148,376 18,570  14.31%
שדרגו את המנוי 625,154 643,679 18,525  2.96%
שדרגו את המנוי 1,230,260 1,245,620 15,359  1.25%
שדרגו את המנוי 456,902 467,231 10,329  2.26%
שדרגו את המנוי 2,194,930 2,198,480 3,549  0.16%
שדרגו את המנוי 88,543 85,605 -2,938  -3.32%
שדרגו את המנוי 200,000 196,905 -3,095  -1.55%
שדרגו את המנוי 762,886 753,101 -9,785  -1.28%
שדרגו את המנוי 145,622 135,702 -9,920  -6.81%
שדרגו את המנוי 343,620 329,070 -14,550  -4.23%
שדרגו את המנוי 388,116 359,869 -28,247  -7.28%
שדרגו את המנוי 823,343 779,657 -43,686  -5.31%
שדרגו את המנוי 279,085 183,438 -95,647  -34.27%
שדרגו את המנוי 1,007,830 886,665 -121,167  -12.02%
שדרגו את המנוי 1,312,030 1,187,160 -124,869  -9.52%
שדרגו את המנוי 884,651 736,186 -148,465  -16.78%
שדרגו את המנוי 1,503,680 1,348,910 -154,776  -10.29%
שדרגו את המנוי 15,683,400 15,527,200 -156,240  -1.00%
שדרגו את המנוי 1,961,620 1,227,120 -734,490  -37.44%
שדרגו את המנוי 11,157,800 10,108,600 -1,049,190  -9.40%
שדרגו את המנוי 9,209,180 7,930,000 -1,279,180  -13.89%
שדרגו את המנוי 50,083,700 46,640,200 -3,443,520  -6.88%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 19,872,051

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -7,419,765

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,305,305
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,032,401
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 19,872,051
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -7,419,765
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 53,221,296 4.57%
אלטשולר - שחם 10,800,600 0.93%
ילין לפידות 7,644,960 0.66%
הירשמו לצפייה 5,835,520 0.50%
הירשמו לצפייה 4,614,240 0.40%
הירשמו לצפייה 4,121,530 0.35%
שדרגו את המנוי 4,057,060 0.35%
שדרגו את המנוי 3,914,200 0.34%
שדרגו את המנוי 2,995,790 0.26%
שדרגו את המנוי 1,847,220 0.16%
שדרגו את המנוי 1,419,480 0.12%
שדרגו את המנוי 675,000 0.06%
שדרגו את המנוי 670,275 0.06%
שדרגו את המנוי 662,526 0.06%
שדרגו את המנוי 500,000 0.04%
שדרגו את המנוי 482,851 0.04%
שדרגו את המנוי 427,337 0.04%
שדרגו את המנוי 282,013 0.02%
שדרגו את המנוי 275,069 0.02%
שדרגו את המנוי 234,298 0.02%
שדרגו את המנוי 224,238 0.02%
שדרגו את המנוי 220,653 0.02%
שדרגו את המנוי 181,225 0.02%
שדרגו את המנוי 161,780 0.01%
שדרגו את המנוי 157,536 0.01%
שדרגו את המנוי 116,013 < 0.01%
שדרגו את המנוי 107,043 < 0.01%
שדרגו את המנוי 85,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 76,099 < 0.01%
שדרגו את המנוי 69,937 < 0.01%
שדרגו את המנוי 65,864 < 0.01%
שדרגו את המנוי 63,099 < 0.01%
שדרגו את המנוי 57,473 < 0.01%
שדרגו את המנוי 44,050 < 0.01%
שדרגו את המנוי 42,864 < 0.01%
שדרגו את המנוי 28,053 < 0.01%
שדרגו את המנוי 26,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,213 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,190 < 0.01%
שדרגו את המנוי 997 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 378,494,922 32.52%
אלטשולר - שחם 56,080,400 4.82%
כלל 49,235,500 4.23%
הירשמו לצפייה 47,943,300 4.12%
הירשמו לצפייה 46,640,200 4.01%
הירשמו לצפייה 35,067,400 3.01%
שדרגו את המנוי 23,876,900 2.05%
שדרגו את המנוי 18,690,600 1.61%
שדרגו את המנוי 17,359,600 1.49%
שדרגו את המנוי 15,527,200 1.33%
שדרגו את המנוי 12,156,000 1.04%
שדרגו את המנוי 10,108,600 0.87%
שדרגו את המנוי 7,930,000 0.68%
שדרגו את המנוי 4,807,180 0.41%
שדרגו את המנוי 4,144,450 0.36%
שדרגו את המנוי 2,340,450 0.20%
שדרגו את המנוי 2,198,480 0.19%
שדרגו את המנוי 1,680,180 0.14%
שדרגו את המנוי 1,492,620 0.13%
שדרגו את המנוי 1,433,500 0.12%
שדרגו את המנוי 1,423,790 0.12%
שדרגו את המנוי 1,348,910 0.12%
שדרגו את המנוי 1,299,280 0.11%
שדרגו את המנוי 1,245,620 0.11%
שדרגו את המנוי 1,227,120 0.11%
שדרגו את המנוי 1,187,160 0.10%
שדרגו את המנוי 1,148,360 0.10%
שדרגו את המנוי 965,955 0.08%
שדרגו את המנוי 935,613 0.08%
שדרגו את המנוי 886,665 0.08%
שדרגו את המנוי 779,657 0.07%
שדרגו את המנוי 753,101 0.06%
שדרגו את המנוי 736,186 0.06%
שדרגו את המנוי 643,679 0.06%
שדרגו את המנוי 550,197 0.05%
שדרגו את המנוי 501,426 0.04%
שדרגו את המנוי 496,255 0.04%
שדרגו את המנוי 484,210 0.04%
שדרגו את המנוי 467,231 0.04%
שדרגו את המנוי 424,324 0.04%
שדרגו את המנוי 359,869 0.03%
שדרגו את המנוי 329,070 0.03%
שדרגו את המנוי 284,778 0.02%
שדרגו את המנוי 196,905 0.02%
שדרגו את המנוי 188,269 0.02%
שדרגו את המנוי 186,581 0.02%
שדרגו את המנוי 183,438 0.02%
שדרגו את המנוי 148,376 0.01%
שדרגו את המנוי 135,702 0.01%
שדרגו את המנוי 95,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 85,605 < 0.01%
שדרגו את המנוי 84,030 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  בנק דיסקונט דיווח היום על התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי של 2014 ולשנה כולה: הבנק בניהולה של לילך אשר-טופילסקי, דיווח על ירידה של 31.8% ברווח הנקי של הבנק לעומת 2013 ל-596 מיליון שקל. התשואה להון עמדה אשתקד על 4.7%. #בנקים #דוחות_כספיים #לילך_אשר_טופילסקי
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  דיסקונט דיווח היום כי ביום חמישי האחרון הבנק הפיץ לכמה גופים בעסקה מחוץ לבורסה כ-7 מיליון מניות הבינלאומי תמורת 349 מיליון שקל. העסקה בוצעה במחיר של 49.51 אגורות למניה – מחיר הנמוך ב-2.5% ממחיר נעילת מניית הבנק בניהולה של סמדר ברבר-צדיק עם נעילת המסחר ביום חמישי האחרון. לאחר העסקה מחזיק כעת דיסקונט ב-9.28% מהון המניות של הבינלאומי. בגין העסקה, דיסקונט בניהולה של לילך אשר טופילסקי, ירשום הפרשה להפסד מירידת ערך של 47 מיליון שקל בדוחות הכספיים ל-2014. #מכירת_מניות #סמדר_ברבר_צדיק #לילך_אשר_טופילסקי #הפצת_מניות
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  קרדן אן.וי הודיעה היום על השלמת מכירת פעילות של TBIF במזרח אירופה בכ-10 מיליון יורו. במסגרת העסקה תמכור TBIF , החברה-הנכדה של קרדן, תיק אשראי צרכני לגבייה ופעילות חוץ בנקאית שבבעלותה. התמורה מהעסקה הסתכמה בכ-10 מיליון אירו. בעקבות העסקה, צפויה קרדן אן.וי לרשום רווח של כמיליון יורו. חלק מהסכום שהתקבל ישמש לצורך פירעון יתרת ההלוואה של הקבוצה לבנק דיסקונט בהיקף של 5 מיליון יורו - מהלך שיאפשר לשחרר שעבודים שנרשמו לטובת הבנק על חלק מנכסי החברה. #הלוואה #מכירת_נכס #מזרח_אירופה #TBIF
  • הפץ
 •   
משקיע/ה
חברה ציבורית